LampyPro.cz | Obchodní podmínky

Košík je prázdný

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.lampypro.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.). Vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající – Prodávajícím je VISUALWAY s.r.o. (dále viz sekce Kontakt), zabývající se prodejem audio-vizuální techniky a dalšího zboží. Zákazník našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem kupujícího (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy zásilkou DPD, PPL. nebo Česko poštou. O způsobu dopravy rozhoduje kupující, který vybírá vždy nejvhodnější způsob pro dané zboží. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle během 2–10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu, která slouží i jako záruční list, návod na používání výrobku v českém jazyce. Při převzetí zboží od přepravní služby, resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty.

Způsoby dodání

 • DPD, PPL., Česká poštou, popř. osobní odběr

Platební podmínky

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH.

Veškeré zboží je dodáváno s dodacím listem. Prodávající a kupující si v souladu s § 601 občanského zákoníku sjednávají výhradu vlastnictví, zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak. Způsoby plateb:

 • platba na dobírku – při zasílání prostřednictvím PPL

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Na telefonní lince 226 807 126 a nebo mailem info@Litejbourej.cz.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku má kupující – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena: odešlete dopis (nejlépe e-mailem) na adresu provozovatele popř. na e-mailovou adresu info@Litejbourej.cz s následujícím textem: Jednostranně odstoupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. V brzké době bude k dispozici ke stažení vzorový formulář.

Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím. Zboží musí být kompletní (včetně návodu atd.) a s dokladem o koupi (popř. jeho kopií) Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doruční odstoupení od smlouvy). Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží. Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit.

Spotřebitel není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 53 odst. 8 občanského zákoníku:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • u zboží, u kterého to vylučuje jeho charakter, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (např. baterie )

Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím zcela, případně zčásti, jestliže zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy, se již nevyrábí, případně nedodává, nebo ode dne zadání objednávky zákazníkem došlo výrazným způsobem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termín. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. Je-li v případě změny ceny platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky

Odpovědnost za vady zboží - záruka

Doporučujeme kupujícímu lampy výbojku vyzkoušet po dobu cca 10 hodin i v případě, že je pořízena jako záložní! Případné vady lamp se nejčastěji projevují v prvních hodinách životnosti.

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím a trvá v délce stanovené platnou úpravou občanského zákoníku, není-li výrobek kupován v souvislosti s podnikáním kupujícího. U obchodních závazkových vztahů, pro které zákonná záruka dle občanského zákoníku neplatí, je stanovena smluvní záruka v délce rovnající se provozní životnosti prodávané projekční lampy (výbojky) . Garantovanou délku provozní životnosti konkrétní lampy (výbojky) uvádí výrobce. Garantovaná délka provozní životnosti se neshoduje s životností uvedenou v nabídce. Výše uvedené záruční doby se na projekční lampy (výbojky) vztahují pouze v případě, že bude prokázán nesoulad s kupní smlouvou, pokud jde o jakost a užitné vlastnosti. Vady lampy (výbojky) vzniklé z důvodu opotřebení jejím užíváním (např. překročením garantované životnosti lamp (výbojek), nepodléhá záruce. Záruka na lampy činí 90 dnů, pokud není v záruční knížce pro konkrétní lampu (výbojku) uvedeno jinak. Vady projekčních lamp (výbojek) vzniklé z důvodu užívání lamp nad dobu jejich garantované životnosti jsou vadami z důvodu opotřebení běžným užíváním lamp, nejedná se o vady záruční a nevztahuje se na ně záruční odpovědnost prodávajícího.
Doporučujeme kupujícímu před prvním použitím zboží prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva, plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům, plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.

Jestliže se během záruční doby projeví na výrobku-projekční lampě (výbojce) závada způsobená materiálovou nebo konstrukční vadou, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho část) bezplatně vyměněn.

Záruka se vztahuje na výrobky – projekční lampy (výbojky) užívané pro běžné účely v souladu s návodem k použití a technickými normami. Běžnými účely se rozumí použití v normálním kancelářském a prezentačním provozu, za běžné použití nelze považovat nepřetržitý provoz, těžké, prašné, zakouřené provozy, provoz v agresivním prostředí apod..

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím, opotřebením a mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo opravou, dále poškození vzniklá při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České Republice, a taktéž na poškození během přepravy od kupujícího nebo k němu.

Bude-li během záruční lhůty vyměněna jakákoli část výrobku za část, která není dodána autorizovaným servisem firmy Speedylamps.cz spol. s r.o., nebo bude-li výrobek demontován či opraven osobou nebo organizací, která není autorizována, pozbývá kupující práva ze záruky opravy. Tato práva pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (záruční pečeti apod.), byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobku či údaje uvedené na záručním listu.

K uplatnění záruky je zásadně oprávněn kupující, popř. ten, který je oprávněn jej zastupovat. Tyto vady však již nemůže uplatnit další nabyvatel, na kterého kupující převedl koupenou věc.

Zboží – projekční lampa (výbojka) , společně se záruční knížkou, musí být neprodleně po zjištění vady předán v originálním balení autorizovanému prodejci, u kterého byl zakoupen, nebo přímo firmě VISUALWAY s.r.o..

Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím z odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží je výměna lampy (výbojky) nebo jeho části či dílů. Prodávající, případně autorizovaný servis, je oprávněn dle vlastního úsudku rozhodnout o výměně výrobku nebo jeho části či dílů.

Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání projekčních lamp (výbojek), které byly vyměněny.

Pokud je požadováno odstranění závady v rámci záruky na místě u kupujícího, hradí kupující dopravní náklady a čas technika strávený na cestě. V ostatních případech dopraví kupující reklamované zboží do servisního místa na vlastní náklady a riziko.

Reklamace zboží zakoupeného spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Ochrana osobních dat

VISUALWAY s.r.o.. jako provozovatel e-shopu www.LAMPYPRO.cz garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
 • Telefonické spojení
 • Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • Název firmy
 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
 • IČO
 • DIČ
 • Telefonické spojení
 • Elektronickou adresu (e-mail)

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Používáním internetového obchodu www.LAMPYPRO.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 19. 1. 2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Stručný přehled na závěr

Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů pokud kupující při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat.

Rozbalením a použitím projekční lampy (výbojky)zaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.

Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

Reklamační oddělení

VISUALWAY s.r.o.
5.května 72
Praha 4
14000

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

LampyPro.cz

Uživatelské jméno a heslo:

Registrace nového zákazníka

Vyhledávání
Facebook
Facebook
Anketa

Jakému způsobu platby dávate přednost při nákupu na e-shopu?

PayPal
12 %
Celkem hlasů: 6115

Nejčastěji hledaná slovní spojení ©2024 Lampy do projektorů
Media-point.cz | ServisRK.cz